Beroepskrachten

Er werkt minimaal één pedagogisch medewerker op de groep. Er zal altijd een vast gezicht voor u en uw kindje op de groep aanwezig zijn. De groepsleiding in de peuteropvang heeft minimaal een kindgerichte MBO-opleiding. Zij hebben een sociaal pedagogische opeiding. Er wordt gewerkt volgend de richtlijnen van de CAO Kinderopvang. De leidsters moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag: een garantie voor ouders/verzorgers dat de leidster niet met justitie in aanraking isgeweest. Alle leidsters hebben een Kinder EHBO diploma en sommige leidsters een BHV diploma.

Het 4-ogen principe

Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen passen we binnen Juut & Co het vier-ogen principe toe. Dat betekent dat er altijd 4 ogen op de groepen gericht zijn. Dus via een camera of een tweede leidster, een stagiaire, een vrijwilligster of dat de leidsters of ouders in de verschillende groepen elkaar kunnen zien door middel van ramen.

Continue screening kinderopvang sinds 1 maart 2013

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in dat als een medewerker in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strabaar feit, er een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker werkzaam is. Medewerkers dienen in het bezit te zijn van een VOG die op af na 1 maart 2013 is afgegeven.